Skip navigation

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 45/4 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง เสมือนเป็นคู่มือที่จะสามารถน้อมนำคุณธรรมต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดีงาม เป็นฐานรากของสังคมที่เข้มแข็ง

ชื่อและความหมายแห่งตราสัญลักษณ์

LOGO-PTF

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ย่อว่า ม.พ.ป.

เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
"THE PEOPLE'S TRIPITAKA FOUNDATION" ย่อว่า " PTF"

ภาพรวมของตราสัญญาลักษณ์ เป็นภาพพระพุทธรูปและดวงตาแห่งพุทธธรรม อันเป็นปณิธานของมูลนิธิฯ ในอันที่จะน้อมนำพุทธธรรมคำสอนมาจัดทำเป็นสื่อเพื่อเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง

สายธรรมที่มีความอ่อนช้อย พริ้วไหว ทั้งสาม หมายถึง พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธัมมปิฎก ที่พระพุทธองค์ ทรงพระกรุณาแสดงธรรมที่ลุ่มลึก ให้เข้าใจได้ง่าย ให้เข้าถึงมวลมนุษยชาติอย่างแพร่หลาย

ปณิธาน

ธำรงรักษาและสืบสานพระไตรปิฎกอันเป็นคลังอริยธรรมทางปัญญาของมนุษยชาติสู่อนุชนรุ่นหลัง

พันธกิจ

 • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงพระธรรมคำสอน (ปริยัติ)
 • ส่งเสริมให้ประชาชนนำพระธรรมคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต (ปฏิบัติ)
 • ส่งเสริมให้กัลยาณมิตรรวมกลุ่มเกื้อกูลกันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน (สังฆสามัคคี)
 • มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์ร่วมกัน (ปฏิเวธ)

คณะกรรมการ

 1. นายประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์, ประธานกรรมการ
 2. นายสุเชาวน์ พลอยชุม, รองประธานกรรมการ
 3. นายสันติสุข โสภณสิริ, รองประธานกรรมการ
 4. พระไพศาล วิสาโล, กรรมการ
 5. พระวินย์ สิริวทฺฒโน, กรรมการ
 6. นางดนูนาถ สุวรรณานนท์, กรรมการและฝ่ายตรวจสอบ
 7. นายธวัชชัย โตสิตระกูล, กรรมการและเหรัญญิก
 8. นางสาวพรทิพย์ ฝนหว่านไฟ, กรรมการและเลขานุการ
 9. นางสาวกันยนาถ สวัสดี, กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ