Skip navigation

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน มุ่งมั่นในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ

ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎก โดยไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ มูลนิธิฯ อาจใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมูลนิธิฯ เช่น จากการสมัครสมาชิก จากการกรอกแบบฟอร์มสมทบทุนการพิมพ์ หรือการรับบริจาค ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อท่านให้ข้อมูลกับเราโดยตรง หรือจากการสื่อสารผ่านไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ มูลนิธิฯ จะเก็บเนื้อหาและที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์นั้นไว้เป็นความลับ

ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการสนับสนุนการศึกษาพระไตรปิฎกเท่านั้น และมูลนิธิฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใด เว้นแต่

  1. ได้รับการร้องขอและให้อำนาจแก่มูลนิธิฯ หรือ
  2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของมูลนิธิฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

มูลนิธิเราปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

การจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของมูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางติดต่อที่ระบุไว้บนเว็บไซต์