Skip navigation

ปันธรรม

เชิญชวนผู้มีจิตใจกุศลมาร่วมบุญในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนกับมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมปันธรรม โดยท่านสามารถสมทบทุนการพิมพ์หนังสือ และรับหนังสือเพื่อนำไปศึกษาและแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยตนเอง หรือประสงค์ให้มูลนิธิฯ ช่วยดำเนินการส่งมอบไปยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ท่านต้องการแบ่งปัน

ร่วมปันธรรมเพื่อการแบ่งปันโอกาสในการศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แบ่งปันโอกาสในการมีชีวิตที่ดีงามตามหลักธรรม และโอกาสในการตรัสรู้ตามอันเป็นกุศลสูงสุดในพุทธศาสนา

Book cover of People Tipitaka

พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน

โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ

จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ในลักษณะที่กะทัดรัดสวยงามสมแก่ความเป็นพระคัมภีร์สําคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอนุสรณ์วาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

  • รู้ความหมายและความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎก
  • คัดเลือกคำสอนที่น่าสนใจ แปลไว้เป็นตอน ๆ จากทั้ง ๓ ปิฎก
  • รู้ความย่อในพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม ทั้ง ๔๕ เล่ม
  • เอกสารประวัติศาสตร์ความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกในประเทศไทย
สมทบทุนจัดพิมพ์ และรับหนังสือหรือร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม อ่านก่อนอ่าน
Book cover of Visutthimakka

คัมภีร์วิสุทธิมรรค

พระพุทธโฆสเถระ รจนา
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง

คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ พระพุทธโฆสเถระรจนาขึ้นโดยสรุปย่อความจากพระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แล้วนำมาสรุปเรียบเรียงความเข้าเป็นระเบียบมีเนื้อหาสาระทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

สมทบทุนจัดพิมพ์ และรับหนังสือหรือร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม
Book cover of Buddha Dhamma TH

พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป.อ. ปยุตฺโต)

พุทธธรรมมุ่งแสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรเทศนา” กล่าวคือว่าด้วยความจริงอันบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ และแสดงข้อปฏิบัติสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” อันเป็นหลักการครองชีวิตของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันชีวิต ไม่หลงงมงาย มุ่งผลสำเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้

สมทบทุนจัดพิมพ์ และรับหนังสือหรือร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม อ่านออนไลน์
Book cover of Buddha Dhamma EN

BUDDHADHAMMA

BHIKKHU P.A. PAYUTTO
(SOMDET PHAR BUDDHACHOSACARIYA)

Buddhadhamma emphasizes the middle truth, known as "Majjhema-dhammadesana," focusing on pure truth through natural processes, and the middle path, "Majjhima-patipada," guiding life practices for those training themselves. This path leads to awareness, avoiding delusion, and aims for attainable outcomes like happiness, purity, enlightenment, peace, and freedom within one's lifetime.

สมทบทุนจัดพิมพ์ และรับหนังสือหรือร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม
Book cover of Suvannabhumi Tipitaka

พระไตรปิฎก ฉบับสุวรรณภูมิ

พระไตรปิฎกบาลี◦แปลไทย◦นิสสยะ◦ปทานุกรม
(พรหมชาลสูตร)

พระไตรปิฎกฉบับสุวรรณภูมิ เป็นหนังสือพระไตรปิฎกที่ประกอบด้วย ภาษาบาลี + คําแปลสํานวนภาษาไทย + คําแปลสํานวนแบบนิสสยะ + ปทานุกรมศัพท์ + ปทานุกรมศัพท์สนธิ เป็นคู่มือสําหรับศึกษาพระไตรปิฎกจากต้นฉบับภาษาบาลี โดยยกเอาพรหมชาลสูตรจากคัมภีร์สีลขันธวรรค ทีฆนิกาย มาเป็นพระสูตรตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้หลักไวยากรณ์บาลีไปพร้อม ๆ กันกับการเรียนรู้พระธรรมคําสอน

สมทบทุนจัดพิมพ์ และรับหนังสือหรือร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม