Skip navigation

พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน

หนังสือพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน โดย อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ นี้ เป็นการย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี 45 เล่ม รวมเป็นเล่มเดียวจบ ถือเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าและถูกยกย่องว่าเป็นหนังสือดีที่คนไทยทุกคนควรอ่าน

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการดำเนินการตรวจทานและจัดรูปเล่มใหม่แล้วจัดพิมพ์ขึ้นในลักษณะที่กะทัดรัดสวยงามสมแก่ความเป็นพระคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนา ในการพิมพ์ครั้งนี้ คณะทำงานได้ตรวจชำระเนื้อความ จัดสารบาญ ปรับหัวข้อ ถ้อยคำ หมายเลข ให้เป็นระบบเดียวกันตลอดเล่ม และจัดรูปเล่มให้สะดวกในการอ่านการค้นคว้ายิ่งขึ้น โดยคงเนื้อหาไว้ตามต้นฉบับเดิมทุกประการ

ร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม

แนะนำก่อนอ่าน

สำหรับท่านที่เริ่มอ่าน พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน
ที่มีจำนวน ๑,๔๓๒ หน้าเพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างลัดสั้น ก่อนจะอ่านทั้งฉบับต่อไป ขอแนะนำให้อ่านดังนี้

เปิดอ่าน แนะนำก่อนอ่าน

อ่าน
พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน