Skip navigation
พระไตรปิฎก ฉบับสุวรรณภูมิ พรหมชาลาสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับสุวรรณภูมิ

พรหมชาลสูตร

พระไตรปิฎก ฉบับสุวรรณภูมิ พรหมชาลสูตรนี้ เป็นคู่มือสําหรับศึกษาพระไตรปิฎกจากต้นฉบับภาษาบาลี โดยยกเอาพรหมชาลสูตรจากคัมภีร์สีลขันธวรรค ทีฆนิกาย มาเป็นพระสูตรตัวอย่าง โครงสร้างของเนื้อหามีสาระสําคัญอยู่ ๖ อย่าง คือ

 • มีบาลีล้วนๆ ที่ได้รับการตรวจชําระไว้แล้วเป็นอย่างดี
 • มีฉบับแปลภาษาไทยล้วนๆ ซึ่งเป็นสํานวนที่สื่อให้ได้อรรถรสที่แตกต่างจากฉบับแปลไทยอื่นๆ
 • มีฉบับแปลแบบนิสสยะกล่าวคือแปลแบบยกศัพท์คําต่อคํา ซึ่งผสมผสานด้วยสํานวนแปล ๓ นัย คือ
  (๑) แปลแบบสัททัตถนัย(แปลตามอรรถของธาตุ-ปัจจัย หรือแปลตามความหมายของรูปวิเคราะห์)
  (๒) แปลแบบโวหารัตถนัย(แปลตามสํานวนนิยมของภาษาไทย)
  (๓) แปลแบบอธิปเปตัตถนัย(แปลแบบเจาะลึกไปถึงอรรถองค์ธรรมที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในคําศัพท์)
 • มีปทานุกรมอภิธานศัพท์ที่ให้ข้อมูลทางไวยากรณ์ที่ผู้ศึกษาจําเป็นต้องรู้
 • มีปทานุกรมสนธิและการตัดสนธิ
 • มีการอธิบายศัพท์คัณฐีบท(คําที่เข้าใจยาก) ตามแนวทางคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาประกอบไว้ในเชิงอรรถในส่วนของนิสสยะไว้โดยละเอียด

ผู้เรียนสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้หลักไวยากรณ์บาลี สามารถแปลคําบาลี แยกแยะและวิเคราะห์คําต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา และมีการแปลแบบใช้สํานวนแปลเป็นไทยล้วนๆ รองรับการทําความเข้าใจอีกทีพร้อมกับจัดทําพจนานุกรมคําศัพท์ไว้ให้ศึกษาทุกคําบาลีที่มีอยู่ในพรหมชาลสูตร และยังมีการรวบรวมบทสนธิพร้อมกับการตัดบทแสดงไว้ในตอนท้ายด้วย

ร่วมปันธรรม ขอรับปันธรรม

อ่าน

พระไตรปิฎก ฉบับสุวรรณภูมิ : พรหมชาลสูตร